Serwis studencki

Serwis studencki -

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – informacje ogólne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu bazuje na dorobku naukowym oraz 150-letniej tradycji uczelni lwowskich. Jako samodzielna szkoła wyższa zaczął funkcjonować już w 1951 roku. Jest on jedyną tego typu uczelnią w makroregionie Polski południowo-zachodniej i jedną z najlepszych specjalistycznych szkół wyższych w Polsce.

W ofercie wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego są kierunki przyrodnicze i techniczne. Co roku uczelnia wypuszcza ze swoich murów 2800 specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy. Ta wrocławska szkoła wyższa dysponuje nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi i laboratoriami, obiektami sportowymi wraz z krytą pływalnią, wysokim standardem domów studenckich, a także niskimi opłatami za mieszkanie w nich, wysokimi stawkami stypendiów oraz europejskim poziomem kształcenia.

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w tym m.in. doktora nauk rolniczych, doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – historia

Korzenie tej wrocławskiej szkoły wyższej wywodzą się ze Lwowa. Wydział Rolniczy powstał jeszcze w Galicji za czasów panowania Habsburgów. Następnie w 1856 roku w Dublanach koło Lwowa otworzono Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, którą dwa lata później przekształcono w Wyższą Szkolę Rolniczą. 24 sierpnia 1945 roku za sprawą dekretu Krajowej Rady Narodowej powołano do życia Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu oraz wydziały Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym. Stały się one bazą powojennej historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajęcia prowadzono wówczas w budynku przedwojennego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu z siedzibą we Wrocławiu. W 1951 roku z Uniwersytetu oraz Politechniki utworzono samodzielną jednostkę edukacyjną- Wyższą Szkołę Rolniczą, przekształconą potem w Akademię Rolniczą. 23 listopada 2006 ta wrocławska uczelnia zyskała nową nazwę – Uniwersytetu Przyrodniczego.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczestniczy w wielu edukacyjnych programach międzynarodowych (ERASMUS, TEMPUS, LEONARDO da VINCI, CEEPUS). Jest on także członkiem sieci tematycznych (ICA, IROICA, HERMES) oraz uczestnikiem projektów europejskiej edukacji mających na celu rozwój nowych kierunków nauczania.

Wydziały na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wydziałami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są:

– Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (kierunki: biologia, zootechnika, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka)
– Wydział Nauki o Żywności (kierunki: towaroznawstwo, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka)
– Wydział Medycyny Weterynaryjnej (kierunek: weterynaria)
– Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (kierunki: budownictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria bezpieczeństwa, geodezja i kartografia)
– Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (kierunki: ochrona środowiska, ekonomia, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, ogrodnictwo, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami)

Oferta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uczelnia ta proponuje kształcenie na wszystkich stopniach:
pierwszym (studia inżynierskie, licencjackie),
drugim (studia magisterskie)
trzecim (studia doktoranckie).

Proponowane przez wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy studia prowadzone są w formie stacjonarnej, niestacjonarnej i podyplomowej.

Osiągnięcia

W 2010 roku trzy zespoły badawcze tego uniwersytetu otrzymały nagrody oraz jedno wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie techniki w konkursie organizowanym przez Wrocławską Radę FSNT NOT. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uzyskał także wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja

Dodatkowa internetowa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne na kierunki: bioinformatyka, towaroznawstwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna potrwa od 1 września do 16 września 2011 roku do godz. 15.00. Dodatkowa internetowa rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunki: zootechnika, biologia, ekonomia, rolnictwo, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna będzie odbywać się od 1 września 2011 roku do 20 września 2011 roku do godz. 15.00.

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.